AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Vestel Ticaret A.Ş. ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (birlikte “Vestel Grup Şirketleri” olarak anılacaktır) tarafından veri sahiplerinden temin edilen yukarıdaki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve 2. maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda yer alan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Vestel Grup Şirketleri tarafından kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi ve çalışan işe alım süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahilinde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Çalışanlarda toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Vestel Grup Şirketleri tarafından kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi ve çalışan işe alım süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahilinde Zorlu Holding A.Ş., Vestel Grup Şirketleri ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, bu formun veri sahibi tarafından doldurulması yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Grup Şirketleri Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vestel Grup Şirketleri’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.