KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Vestel Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (birlikte “Vestel Grup Şirketleri” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.


İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Vestel Grup Şirketleri tarafından insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, açık pozisyonlara uygun adayların yerleştirilmesi, iş başvurularının alınması, iş sözleşmesinin ifası, çalışan/stajyer aday süreçlerinin yürütülmesi, işe alım faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş sağlığı ve güvenliğinin tesisi, eğitim, etkinlik, seminer vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi, çalışan/stajyer ve adaylara ilgili mevzuat kapsamında sağlık, tıbbi teşhis, bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, çalışan hak ve menfaatlerinin belirlenmesi, çalışan/stajyer ve adayların yetkinliklerinin tespit edilmesi, Vestel Grup Şirketleri içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Vestel Grup Şirketleri tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz kişilerin ve Vestel Grup Şirketlerinin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dahilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, ilgili mevzuatlar kapsamında SGK, İŞ-KUR vb. yasal mercilere, özel istihdam bürolarına, insan kaynağı yönetimi hususunda hizmet aldığımız danışmanlık şirketlerine, internet sitesi yönetimini gerçekleştirilen iş ortaklarımıza, iş sağlığı ve güvenliğinin tesisi amacıyla iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, işyeri bina yönetimine, eğitmenlere, yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan grup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.


Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik veriler Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel verilerdir. Özgeçmişinizde yer alan bu bilgiler Vestel grup şirketleri tarafından en hassas şekilde korunacak ve ancak Kanun’da imkan verilen hallerde işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda değilsiniz; bu yöndeki soruları yanıtlamayabilir ya da sisteme yüklediğiniz özgeçmişinizde yer vermeyebilirsiniz. Ancak özel nitelikli kişisel verilerinizi Vestel Grup Şirketleri ile paylaşmanız halinde, bu verilerin sayılan amaçlar için kullanılmasına ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kılınmış kişi ve kurumlara aktarılmasına açık rıza vermektesiniz: pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, yasal düzenlemeler kapsamında gerekli bildirimlerin yapılması, işyerinde gerekli sağlık ve iş güvenliği hizmetlerinin verilebilmesi.


Üçüncü Kişilere İlişkin Bilgiler

Özgeçmişiniz ile ilettiğiniz aile, referans gibi üçüncü kişilere ait kişisel verilere ilişkin Kanun’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza temin etme yükümlülüğü vb. her türlü yükümlülük tarafınıza ait olup, Vestel Grup Şirketleri bu bilgileri yalnızca bu metinde belirtilen sebeplerle kullanacak ve gizlilik esaslarına uygun şekilde saklayacaktır.


Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Vestel Grup Şirketleri tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Vestel Grup Şirketleri, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Vestel Grup Şirketleri, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Vestel Grup Şirketleri,


 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Vestel Grup Şirketleri elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.


Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak, vestelticaret@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Vestel Grup Şirketleri’ne daha önceden bildirdiğiniz ve Vestel Grup Şirketleri sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@vestel.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Vestel Grup Şirketleri’nin on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Vestel Grup Şirketleri, talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.


Metin’deki Değişiklikler

Vestel Grup Şirketleri, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Vestel Grup Şirketleri’nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.