VESTEL ŞİRKETLERİ ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda detaylı bir şekilde belirtilen Vestel Şirketleri’ne iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 • Vestel Ticaret Anonim Şirketi
 • Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • Vestel Savunma Sanayi Anonim Şirketi

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel KVK İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.


1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş başvurunuzun alınması ve bu doğrultuda değerlendirilmelerin gerçekleştirilmesi, size uygun iş olanaklarımızdan faydalanmanızın sağlanması kapsamında Vestel Şirketleri’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işlenmektedir.


2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması doğrultusunda aşağıda yer verilen paylaşımlar gerçekleştirilebilecektir.

 • İş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde kişilik envanteri, yabancı dil ve yetenek sınavı değerlendirmeleri ile çevrimiçi mülakatların gerçekleştirilmesi kapsamında iş/çözüm ortaklarımıza paylaşılabilecektir.
 • Mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.
 • Vestel Şirket’leri çalışan aday değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Vestel Şirketleri bünyesinde sizlere sunulan iş olanaklarından faydalanmanız ve sizlere en uygun pozisyonda çalışabilmenizin sağlanması amacıyla Vestel Şirketleri ile paylaşılabilecektir.
 • Onay vermiş olmanız halinde Zorlu Holding Anonim Şirket’inde sizlere uygun olabilecek iş fırsatlarından yararlanmanız amacıyla Zorlu Holding Anonim Şirketi ile paylaşılabilecektir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla Vestel Şirketleri ile temas kuracağınız; elektronik ortamda Vestel kariyer internet sitesi, online kariyer portalları, insan kaynakları danışmanlık şirketleri, e-posta, online mülakat, iş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde kariyer envanteri, yetenek ve yabancı dil testleri ile fiziki ortamda Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar ve elden teslim edilen matbu formlar kanalları üzerinden toplanacaktır.

Kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile Vestel Şirketleri’nde size en uygun pozisyonda çalışmanızın sağlanması kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Ayrıca özel nitelikli kişisel verileriniz işe alımınızın değerlenmesi kapsamında pozisyon gereği zorunluluk teşkil etmesi halinde Kanun’un 6. maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.


4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.


Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.vestel.com.tr/webfiles/KVKBASVURUFORMU.pdf adresinde yer alan başvuru formu doldurularak mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vestel Şirketleri’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.